Αρχική Διάφορα άρθρα Καταστατικό
Καταστατικό PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία   

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟΥ  ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΟΑΣΘ

 

 

ΑΡΘΡΟ  1: Σύσταση – Έδρα – Επωνυμία

 

Συνιστάται με έδρα τη Θεσσαλονίκη επαγγελματικό Αλληλοβοηθητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΘ» και κατά συντομογραφία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΘ».

 

ΑΡΘΡΟ 2: Σκοποί – Μέσα – Περιεχόμενο Αρωγής

 

Σκοποί του Ταμείου είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη του πνεύματος της αλληλεγγύης, συναδελφοσύνης και ψυχαγωγίας μεταξύ των μελών του, η παροχή αλληλοβοηθητικής ηθικής, νομικής και οικονομικής αρωγής στα μέλη του και η ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. Επίσης, στους σκοπούς του Ταμείου περιλαμβάνονται η επιμόρφωση και η διαφώτιση τους για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων, η προσπάθεια για την αφύπνιση της Πολιτείας ώστε να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την καλυτέρευση των συνθηκών κυκλοφορίας με την δημιουργία των υποδομών και την εκπαίδευση των οδηγών, των τροχονομικών οργάνων και των αρμοδίων υπαλλήλων και η ενημέρωση του επιβατικού κοινού για την πρόληψη των ατυχημάτων. Για τους παραπάνω σκοπούς το Ταμείο θα λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα, ιδρύοντας Τράπεζες Αίματος, οργανώνοντας διαλέξεις και συγκεντρώσεις κοινωνικού και μορφωτικού περιεχομένου, κυκλοφορώντας έντυπα για την ενημέρωση των μελών του και του επιβατικού κοινού και θα παίρνει κάθε άλλο νόμιμο μέτρο για την προστασία και προώθηση της κοινωνικής, ηθικής, πνευματικής και ατομικής ανάπτυξης των μελών του.

Ειδικότερα η παρεχομένη αρωγή περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Α’ : Το Ταμείο πληρώνει τα έξοδα μετατροπής των επιβαλλομένων ποινών φυλάκισης στα μέλη του, που προξένησαν αυτοκινητικό ατύχημα, σύμφωνα με το διατακτικό της εκάστοτε απόφασης, τις δικαστικές δαπάνες και την αμοιβή του δικηγόρου για υπεράσπισή τους στις εξής περιπτώσεις: α) για πλημμελήματα που προκλήθηκαν από αμέλεια κατά την οδήγηση αυτοκινήτου την ώρα της εργασίας τους στον ΟΑΣΘ, β) για πλημμελήματα που προκλήθηκαν από αμέλεια των μελών του γενικά, κατά την οδήγηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου της κυριότητάς των ή μη, μέσα στην Ελληνική Επικράτεια.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Β’ : Το Ταμείο υποχρεούται υποχρεούται να πληρώνει οποιοδήποτε ποσόν επιδικάζεται με την ποινική δικαστική απόφαση στον πολιτικώς ενάγοντα για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη και εφόσον το ποσόν αυτό δεν καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρία στην οποία είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο ή από το ασφαλιστικό κεφάλαιο του ΟΑΣΘ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Γ’ : Το Ταμείο υποχρεούται σε περίπτωση προφυλάκισης μέλους του για αυτοκινητικό δυστύχημα να καταβάλλει οποιοδήποτε χρηματικό ποσόν είναι αναγκαίο για την με εγγύηση απόλυσή του. Το ποσόν αυτό υποχρεούται το μέλος του Ταμείου να επιστρέψει στο Ταμείο μόλις αναλάβει την εγγύηση.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Δ’ : α) Σε περίπτωση συνεχόμενης ασθενείας μέλους του Ταμείου που διαρκεί πέραν από 1 μήνα (ο οποίος πρώτος μήνας αφαιρείται) και γνωστοποιουμένη στο Ταμείο ανυπερθέτως με ποινή απώλειας του δικαιώματος μέσα σε 15 ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, το Ταμείο καταβάλλει στον ασθενή 3 ευρώ ανά ημέρα για ένα χρόνο. Ο χρόνος αυτός πιστοποιείται με άδεια γιατρού ή της Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

 

β) Εάν οι αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ παραπέμψουν το μέλος μετά το Α’  εξάμηνο στην δευτεροβάθμια Επιτροπή και χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη ή επίδομα αναπροσαρμογής τότε παύει η επιδότηση εκ μέρους του Ταμείου.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Ε’ :Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του και εφόσον επιτρέπουν αυτό τα οικονομικά μέσα του Ταμείου να χορηγεί βοήθημα στ μέλη που έχουν ανάγκη έκτακτης και άμεσης αρωγής συνεπεία κινδύνου ζωής. Τα ποσά αυτά δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ, εκτός αν υπάρξει συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ. για μεγαλύτερο ποσόν. Η καταβολή τέτοιου βοηθήματος προϋποθέτει πάροδο τουλάχιστον 12μηνης συνεχούς παραμονής του μέλους στο Ταμείο από της εγγραφής του.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  ΣΤ’: Το Ταμείο δίνει χρηματικό βοήθημα στη χήρα ή τα τέκνα μέλη της οικογένειας του θανόντος μέλους του, για κάλυψη επειγουσών αναγκών. Το βοήθημα αυτό είναι ανάλογο με τις οικονομικές συνθήκες του Ταμείου και παρέχεται με απόφαση του Δ.Σ. που εκτιμά κατά την κρίση του και την έκτακτη ανάγκη.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Ζ’ : Το Ταμείο επίσης μπορεί κάθε χρόνο και κατά τον μήνα Ιανουάριο με κλήρωση να βραβεύει και να χορηγεί δώρα στο 10% των μελών, τα οποία κατά το προηγούμενο της κλήρωσης έτος, δεν έχουν καταδικασθεί για αυτοκινητικό ατύχημα ή δεν υπέπεσαν σε τέτοιο ή δεν ασθένησαν και δεν έλαβαν επίδομα ασθενείας. Στην κλήρωση μετέχουν όσα από τα μέλη έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12μηνο από την εγγραφή τους. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξομειώσει τον αριθμό των βραβευμένων μελών, εάν ανάλογα με τις συνθήκες κρίνει αυτό σκόπιμο. Επίσης, κατά το μήνα Ιανουάριο θα βραβεύονται και όλοι οι αιμοδότες του Ταμείου.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Η’ :Σκοπός επίσης του Ταμείου είναι η διαφώτιση των μελών αυτού για την κατά το δυνατό πρόληψη και μείωση του αριθμού των ατυχημάτων. Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μετέχει σ’ όλες τις εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την πρόληψη των ατυχημάτων και μπορεί να διαθέτει κάθε χρόνο ποσόν που το καθορίζει το Δ.Σ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Θ’ : Το Ταμείο διατηρεί Τράπεζες αίματος στα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης : «ΑΧΕΠΑ», «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», συνάπτοντας με αυτά τις αντίστοιχες συμβάσεις. Το αίμα συγκεντρώνεται από εθελοντική αιμοδοσία των μελών του, των οικογενειών των και από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Το αίμα διατίθεται με εντολές του Προέδρου του ΔΣ προς τα αντίστοιχα Νοσοκομεία. Στους αιμοδότες μέλη του Ταμείου , στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους και συγγενείς μέχρι πρώτου βαθμού διατίθενται δωρεάν 4 (τέσσερις) φιάλες αίματος. Στις αντίστοιχες κατηγορίες μη αιμοδοτών χορηγούνται 2 (δύο) φιάλες αίματος εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες στις Τράπεζες αίματος.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Ι’: Το  Ταμείο μπορεί να χορηγεί επίδομα τοκετού μέχρι 500 ευρώ εφάπαξ, σε εργαζόμενη στον ΟΑΣΘ και μέλος του, εφόσον αυτή προ και μετά τον τοκετό διέκοψε την εργασία της για το σκοπό αυτό. Η σχετική αίτηση της δικαιούχου υποβάλλεται με ποινή απαραδέκτου μέσα σε δύο (2) μήνες από τον τοκετό. Το ΔΣ μπορεί να αυξάνει το ποσόν με απόφαση του και εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά του Ταμείου.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ’ :Όλες οι παροχές σε χρήμα του άρθρου αυτού ισχύουν μετά εξάμηνο από την εγγραφή του μέλους, εκτός εάν για ορισμένες παροχές ορίζεται ανωτέρω άλλος χρόνος.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  ΙΒ’ : Οι παράγραφοι Α, Β, Γ και Δ εφαρμόζονται μόνον εφόσον το ατύχημα δεν οφείλεται σε δόλο, μέθη, χρήση ναρκωτικών ουσιών ή παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  ΙΓ’ : Το Ταμείο μπορεί να δημιουργήσει ειδικό λογαριασμό αρωγής, σύμφωνα με κανονισμό που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, στον οποίο θα μετέχουν με εισφορές όσα μέλη του επιθυμούν και θα έχει σκοπό την παροχή κεφαλοποιημένων  ποσών και τόκων μετά από ορισμένο διάστημα.

 

ΑΡΘΡΟ 3: Μέλη

 

Μέλη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας μπορούν να εγγραφούν όλοι οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ανεξαρτήτως ειδικότητας. Μέλος του Ταμείου συνταξιοδοτούμενο μπορεί με αίτησή του να δηλώσει ότι επιθυμεί να παραμείνει μέλος, πλην στην περίπτωση αυτή στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς επίσης και των παροχών ασθενείας.

 

ΑΡΘΡΟ 4: Εγγραφή μελών

 

Η αίτηση για εγγραφή υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο υποχρεούται να αποδεχθεί αυτήν εάν και εφόσον ο αιτών έχει τα από το άρθρο 3 του παρόντος απαιτούμενα προσόντα. Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι, αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Κατά της τυχόν απορριπτικής απόφασης του ΔΣ επιτρέπεται προσφυγή στην πρώτη που θα συγκληθεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και η οποία αποφασίζει αμετάκλητα.

 

ΑΡΘΡΟ 5: Διαγραφή και αποχώρηση μελών

 

Μέλη του Ταμείου τα οποία αποδεδειγμένα θα προβούν σε ενέργειες αντικείμενες στο σκοπό και τα συμφέροντα αυτού, ή θα επιδείξουν διαγωγή ασυμβίβαστη στην ιδιότητα των σαν μελών του Ταμείου ή έχασαν τα στο άρθρο 3 αναφερόμενα προσόντα εγγραφής, διαγράφονται από την Γενική Συνέλευση με απόφαση του ½ των παρόντων μελών της, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρεί από το Ταμείο με έγγραφη αίτησή του που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις του.

 

ΑΡΘΡΟ 6: Καθυστέρηση συνδρομών

 

Κάθε μέλος που καθυστερεί δύο (2) τακτικές μηνιαίες συνδρομές ή μία (1) έκτακτη συνδρομή στερείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των προβλεπομένων από το άρθρο 2 παροχών, εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε αποχή από την εργασία λόγω ασθενείας ή λόγω ποινής αργίας πάνω από μήνα. Το μέλος επανακτά τα δικαιώματα του άρθρου 2 από την επομένη της καταβολής των οφειλών του και εφόσον καταθέσει έγγραφη δήλωση στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι κατά τον χρόνο της καθυστέρηση των 2 μηνιαίων συνδρομών ή μιας έκτακτης δεν έγινε πρόξενος ατυχήματος. Όσοι διαγράφονται ή αποχωρούν από το Ταμείο για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καμία αξίωση κατά του Ταμείου για επιστροφή των τακτικών ή έκτακτων συνδρομών του. Η καθυστέρηση συνδρομών πέραν του έτους συνεπάγεται και την αυτόματη διαγραφή του μέλους.

 

ΑΡΘΡΟ 7: Συνδρομές

 

Τα μέλη του Ταμείου καταβάλουν σ’ αυτό εφάπαξ μεν 5 ευρώ σαν δικαίωμα εγγραφής των, κατά μήνα δε και μέχρι την 5η  ημέρα κάθε αρχομένου μήνα τακτική συνδρομή 6 ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειωθούν στο μέλλον ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές συνθήκες του Ταμείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη υποχρεούνται επίσης στην καταβολή μίας έκτακτης συνδρομής κάθε χρόνο που επιβάλλεται με απόφαση του ΔΣ για την εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου. Η έκτακτη εισφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο της μηνιαίας συνδρομής.

 

ΑΡΘΡΟ 8: Υποχρεώσεις μελών

 

Τα μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

 

1.- Να καταβάλλουν κανονικά τις τακτικές μηνιαίες συνδρομές των. Επίσης, να καταβάλλουν την τυχόν επιβαλλόμενη έκτακτη συνδρομή.

 

2.- Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3.- Να αναφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος και να εξασφαλίζουν τα αποδεικτικά μέσα για την υπεράσπισή των, να λαμβάνουν ακριβή στοιχεία των μαρτύρων, να συλλέγουν γενικά κάθε χρήσιμη πληροφορία στον τόπο του ατυχήματος και να καταθέτουν για όλα αυτά έγγραφη δήλωση το ΔΣ το αργότερο μέσα σε 48 ώρες. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών συνεπάγεται στέρηση των σχετικών δικαιωμάτων των μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 9: Δικαιώματα μελών

 

Τα μέλη του Ταμείου δικαιούνται:

 

1.- Να ζητούν από το Ταμείο την παροχή σ’ αυτά των ευεργετημάτων και ενισχύσεων του άρθρου 2 του παρόντος, εφόσον έχουν εκπληρώσει πλήρως τις προς αυτό υποχρεώσεις των και συντρέχουν στο πρόσωπό των οι υπόλοιπε προϋποθέσεις του Καταστατικού.

 

2.- Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις με γνώμη και ψήφο.

 

3.- Να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο του Ταμείου.

 

ΑΡΘΡΟ 10: Πόροι του Ταμείου

 

Πόροι του Ταμείου είναι:

 

Α.- Το δικαίωμα εγγραφής και οι λοιπές τακτικές και έκτατες συνδρομές των μελών.

 

Β.- Οι κάθε μορφής επώνυμες παροχές ή δωρεές προς το Ταμείο τρίτων ή μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 11: Όργανα του Ταμείου

 

Όργανα του Ταμείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 12: Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Ταμείο διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του ΔΣ είναι τρία (3) έτη που αρχίζουν από την ημέρα της εκλογής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε συνέρχεται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα αναδεικνύοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα και Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του καθορίζοντας τα καθήκοντα των θέσεων που δεν ρυθμίζονται ειδικά στα επόμενα άρθρα. Τα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν συμβάσεις με το Ταμείο, μπορούν όμως να παίρνουν έξοδα ημεραργιών, παράστασης ή κίνησης, το ποσόν των οποίων καθορίζει το ΔΣ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τα μέλη του ΔΣ μειωθούν και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη προς αναπλήρωση, αυτό συνεχίζει να υφίσταται και λειτουργεί νομίμως όταν τα εναπομείναντα μέλη επαρκούν για την συμπλήρωση απαρτίας.

 

ΑΡΘΡΟ 13: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου, διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία του και μεριμνά για την ακριβή εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

 

Α) Να αποφασίζει για την εγγραφή ή την διαγραφή των μελών, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος και να συντάσσει εάν χρειασθεί Κανονισμό Λειτουργίας εγκρινόμενο από τη Γενική Συνέλευση.

 

Β) Να τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία και πρακτικά.

 

Γ) Να αποφασίζει για τις υποβαλλόμενες σ’ αυτό από τα μέλη ή τις οικογένειες των αιτήσεις για παροχή βοήθειας ή ενίσχυσης κατά το άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

 

Δ) Να προσλαμβάνει υπαλλήλους γραφείου, εφόσον διαπιστώσει ανάγκη γι’ αυτό, να καθορίζει τους μισθούς και απολύει αυτούς.

 

Ε) Να αποφασίζει την πραγματοποίηση κάθε δαπάνης αναγκαίας για την λειτουργία του Ταμείου και την εκπλήρωση των σκοπών του.

 

Στ) Να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μελών κατά τους ορισμούς του παρόντος και όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.

 

Ζ) Να συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση των πεπραγμένων και ισολογισμό του έτους  που έληξε τον οποίο και υποβάλλει για έλεγχο στο Εποπτικό Συμβούλιο και στην συνέχεια στην τακτική Γενική Συνέλευση, ως και προϋπολογισμό για το αρχόμενο έτος.

 

Η) Να προβαίνει γενικά σε κάθε νόμιμη ενέργεια ή πράξη για το συμφέρον του Ταμείου, έστω και μη αναφερόμενη ρητώς.

 

ΑΡΘΡΟ 14 : Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

 

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου ή ύστερα από αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον μελών του. Ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται έξι (6) τουλάχιστον από τα μέλη του και αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε ισοψηφία δε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό με απόφαση του ΔΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 15 : Καθήκοντα Προέδρου του ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ προίσταται του Ταμείου, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, εκπροσωπεί το Ταμείο στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή γενικά, υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όλα τα αφορώντα το Ταμείο ζητήματα και λογοδοτεί στην Γενική Συνέλευση. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας από τους συμβούλους οριζόμενος από το ΔΣ σε κάθε συνεδρίαση.

 

ΑΡΘΡΟ 16 : Καθήκοντα μελών ΔΣ

 

Ο Γενικός Γραμματέας προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών, συντάσσει τα πρακτικά του ΔΣ, ενεργεί τις εγγραφές των πληρωμών, τηρεί το Μητρώο, αποσφραγίζει τα εισερχόμενα έγγραφα, τηρεί πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, επιμελείται την αλληλογραφία, φυλάττει δε όλα τα έγγραφα στο αρχείο με τη σφραγίδα του Ταμείου. Τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Ο Οργανωτικό Γραμματέας έχει μαζί με τον Πρόεδρο τη φροντίδα της διοργάνωσης των εορτών, εκδρομών και λοιπών εκδηλώσεων του Ταμείου. Ο Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων παρακολουθεί τον ημερήσιο τύπο και υποχρεούται σε συνεργασία με τον Πρόεδρο να απαντά σε κάθε κακόβουλο δημοσίευμα για το Ταμείο, τους εργαζομένους και την κοινωνία, φροντίζει να αποστέλλονται τα δελτία τύπου που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, φροντίζει για την καλή φήμη και διάδοση των σκοπών του Ταμείου, τη διατήρηση καλών σχέσεων με τις αρχές και τους πολίτες και έχει την ευθύνη για την ενδεχόμενη έκδοση εντύπων ή εφημερίδας του Ταμείου. Ο Υπεύθυνος Τύπου αναπληρώνεται από τον Οργανωτικό Γραμματέα και αντιστρόφως.

 

ΑΡΘΡΟ 17: Καθήκοντα Ταμία

 

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις των πόρων του Ταμείου και πληρώνει τις δαπάνες με εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, τηρεί τα σχετικά βιβλία της διαχείρισής του και δίνει λόγο για κάθε διαχειριστικό θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε μήνα υποβάλλει συνοπτική έκθεση στο ΔΣ για τα γενόμενα έσοδα και έξοδα και την οικονομική κατάσταση του Ταμείου, κάθε έτος δε συντάσσεις τον ισολογισμό του λήξαντος έτους και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους. Ο Ταμίας μπορεί να κρατά στα χέρια του ένα ποσόν χρημάτων, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ΔΣ για την αντιμετώπιση των συνηθισμένων αναγκών του Ταμείου, τα υπόλοιπα δε χρήματα καταθέτει στο όνομα του Ταμείου σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα. Η ανάληψη των χρημάτων από την Τράπεζα ολικά ή μερικά θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 18: Εποπτικό Συμβούλιο

 

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 3 μέλη εκλέγεται με ιδιαίτερο κατάλογο ή ψηφοδέλτιο ταυτόχρονα με το ΔΣ από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του είναι τριετής, όπως και του ΔΣ, λήγει πάντως μαζί με την θητεία του ΔΣ. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πρόσωπα συνδεόμενα με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού προς μέλος του ΔΣ. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ των μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή των τον Προϊστάμενο αυτού. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ζητήσει αυτό ο Προϊστάμενος ή δύο (2) εκ των μελών. ‘Εργο του Εποπτικού Συμβουλίου είναι ο έλεγχος των ταμειακών βιβλίων και της χρηματικής διαχείρισης του Ταμείου, για τον οποίο υποβάλλεται έκθεση στο ΔΣ μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την διενέργειά του. Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτα Γενική Συνέλευση όταν από τον έλεγχο διαπιστώσει διαχειριστική ανωμαλία που δεν θα δικαιολογείται.

 

ΑΡΘΡΟ 19: Ετήσια έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου

 

Κάθε χρόνο το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου του επί του ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης των πόρων και της περιουσίας του Ταμείου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πόρισμα αυτό κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενική Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 20: Συνεδριάσεις Εποπτικού Συμβουλίου

 

Ο Προϊστάμενος του Εποπτικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του και ορίζει τον πρακτικογράφο που τηρεί τα πρακτικά. Τον Προϊστάμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αναπληρωτής αυτού. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε ισοψηφία δε επικρατεί η ψήφος του Προϊσταμένου.

 

ΑΡΘΡΟ 21

 

Τα αξιώματα του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τιμητικά και οι υπηρεσίες των μελών του παρέχονται δωρεάν.

 

ΑΡΘΡΟ 22: Γενική Συνέλευση και αρμοδιότητές της

 

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα μη αναγόμενο ρητά στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου. Κάθε ενέργεια του ΔΣ συνεπαγομένη μακροχρόνια δέσμευση του Ταμείου, όπως η αγορά ακινήτου για στέγαση γραφείων του Ταμείου ή Εντευκτηρίου των μελών αυτού, η αγορά και λειτουργία κατασκηνώσεων για τα μέλη αυτού κλπ, αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση έχει απόλυτο δικαίωμα ελέγχου κάθε πράξης του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου, δυνάμενη να άρει και την εμπιστοσύνη της προς αυτά και να αντικαταστήσει αυτά ολικά ή μερικά για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση των καθηκόντων των ή για ανικανότητα αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 23: Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Σ’ αυτή διενεργείται η λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ, συζητείται και εγκρίνεται με ή χωρίς τροποποιήσεις ο ισολογισμός του λήξαντος έτους του ΔΣ, αφού υποστεί την επεξεργασία και έλεγχο του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το γραπτό πόρισμα αυτού, ως επίσης και ο καταρτισμένος από το ΔΣ προϋπολογισμός του νέου έτους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ασχοληθεί και να συζητήσει και για κάθε άλλο θέμα, εφόσον υποβληθεί προς αυτή έγγραφη αίτηση του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου ή του ενός εικοστού (1/20) των μελών, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής της.

 

ΑΡΘΡΟ 24: Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται:

Α) Με απόφαση του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου.

 

Β) Ύστερα από αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και για ορισμένα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση. Στην αίτηση αυτή των μελών καταχωρούνται με ποινή ακυρότητας οι αριθμοί ταυτοτήτων των υπογραφόντων. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη ΓΣ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης.

 

ΑΡΘΡΟ 25: Σύγκληση και απαρτία Γενικής Συνέλευσης

 

Για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το ΔΣ πρέπει να απευθύνει προσκλήσεις προς τα μέλη του Ταμείου και να δημοσιεύσει γενική πρόσκληση των μελών στους τόπους εργασίας 4 ημέρες νωρίτερα. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται το 1/3 του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα. Αν δεν γίνει απαρτία στην πρώτη ΓΣ ματαιώνεται και συγκαλείται νέα τοιαύτη μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες στον ίδιο χώρο και με τα ίδια ακριβώς θέματα, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα των 20. Οι Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται σε δύο τμήματα πρωι – απόγευμα, και για την διαπίστωση της απαρτίας συναριθμούνται τα μέλη που παρίστανται σ’ αυτές.

 

ΑΡΘΡΟ 26: Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσίες

 

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν υπάρχει θέμα για παύση και αντικατάσταση αυτού, οπότε στη ΓΣ προεδρεύει μέλος του Ταμείου που εκλέγεται από αυτή.

 

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της ΓΣ τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο από εκλεγόμενο πρακτικογράφο, ο οποίος τα υπογράφει μαζί με τον Προϊστάμενο της συνέλευσης. Προκειμένου η ΓΣ να προβεί σε εκλογή του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου αναδεικνύει πρώτα με παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που επιμελείται της ψηφοφορίας γενικά, της συλλογής και διαλογής ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των αποτελεσμάτων αυτής, με την Προεδρία του δικαστικού αντιπροσώπου. Μετά την ανάδειξη της Εφορευτικής Επιτροπής και εφόσον ο χρόνος δεν επαρκεί για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, η ΓΣ μπορεί με απόφασή της να διακόψει τις εργασίες της για άλλη τακτή ημέρα, όχι όμως πέρα από το δεκαήμερο, οπότε χωρίς άλλη πρόσκληση συνέρχεται και συνεχίζει τις εργασίες της κατά την ορισμένη ημέρα και προβαίνει παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου και της εκλεγείσης Εφορευτικής Επιτροπής στην διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου. Οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα του μέλους των Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική. Αν υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο εκλέγονται για κάθε όργανο οι πλειοψηφούντες κατά σειρά ψήφων μέχρι συμπλήρωση του αριθμού εκλεκτέων. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματική κατά σειρά ψήφων. Αν υπάρχουν περισσότεροι συνδυασμοί καθένα εκλέγει συμβούλους ανάλογα με τον αριθμό ψήφων του και το εκλογικό μέτρο, όπως ορίζει ο νόμος.

 

Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέτει μέχρι 11 σταυρούς για την εκλογή ΔΣ και μέχρι 3 σταυρούς για την εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου, είτε υπάρχουν παραταξιακά είτε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η θέση περισσοτέρων σταυρών προτίμησης έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται κανένας σταυρός υπέρ των υποψηφίων, αλλά το ψηφοδέλτιο να είναι έγκυρο υπέρ του συνδυασμού, εκτός αν οι περισσότεροι σταυροί θεωρηθούν διακριτικό γνώρισμα από την Εφορευτική Επιτροπή, οπότε το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.

 

ΑΡΘΡΟ 27: Δικαίωμα ψήφου και τρόποι ψηφοφορίας

 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Κάθε απόφαση της ΓΣ λαμβάνεται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση ή με άλλον τρόπο, ποτέ όμως με βοή. Κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά γενικά ζητήματα γίνεται μυστικά.

 

ΑΡΘΡΟ 28: Τροποποίηση Καταστατικού και Διάλυση Ταμείου

 

Η τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, καθώς και η διάλυση του Ταμείου, αποφασίζονται από ειδικά γι’ αυτό συγκαλουμένη ΓΣ, στην οποία χρειάζεται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου αυτού θα περιέλθει στο «Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ».

 

ΑΡΘΡΟ 29: Σφραγίδα

 

Το Ταμείο χρησιμοποιεί σφραγίδα κυκλική, που φέρει περιμετρικά την επωνυμία του, ήτοι «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΘ» στο μέσον δε παράσταση μέλισσας.

 

ΑΡΘΡΟ 30: Εορτή

 

Το Ταμείο κάθε χρόνο και κατά την ημέρα της εορτής βράβευσης των μελών του τιμά τους αποχωρήσαντες σε σύνταξη λόγω ορίου ηλικίας συναδέλφους μέλη του, καθώς και όσα μέλη του επέδειξαν κατά το προηγούμενο έτος αξιέπαινη συμπεριφορά σε οποιονδήποτε τομέα.

 

ΑΡΘΡΟ 31: Τελικό

 

Το παρόν καταστατικό από άρθρα 31 εγκρίθηκε κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των ιδρυτών την 11η Μαρτίου 1977, τροποποιήθηκε δε κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών αυτού της 24ης Απριλίου 1979, 15ης Οκτωβρίου 1980, 26ης Απριλίου 1982, 13ης Μαρτίου 1990, 15ης Μαρτίου 1994, 24ης Νοεμβρίου 1998, 16ης Απριλίου 2003 και 15ης Απριλίου 2008.