Αρχική Διάφορα άρθρα Καταστατικό
Καταστατικό PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία   

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΘ

ΑΡΘΡΟ 1: Σύσταση – Έδρα – Επωνυμία

Συνιστάται με έδρα τη Θεσσαλονίκη Επαγγελματικό Αλληλοβοηθητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΘ» και κατά συντομογραφία : «Τ.Α.Σ.Ε. – Ο.Α.Σ.Θ.»

ΑΡΘΡΟ 2: Σκοποί – Μέσα – Περιεχόμενο Αρωγής

Σκοποί του Ταμείου είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη του πνεύματος της αλληλεγγύης, συναδελφοσύνης και ψυχαγωγίας μεταξύ των μελών του, η παροχή αλληλοβοηθητικής ηθικής , νομικής και οικονομικής αρωγής στα μέλη του και η ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. Η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και η πρόληψη των ατυχημάτων. Για τους παραπάνω σκοπούς το Ταμείο θα λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα, ιδρύοντας Τράπεζες Αίματος, δωρεά οργάνων σώματος, οργανώνοντας σεμινάρια, διαλέξεις, εκδρομές και συγκεντρώσεις κοινωνικού και μορφωτικού περιεχομένου, κυκλοφορώντας έντυπα για την ενημέρωση των μελών του και του επιβατικού κοινού ενώ θα παίρνει και κάθε άλλο νόμιμο μέτρο για την προστασία και προώθηση της κοινωνικής, ηθικής, πνευματικής και ατομικής ανάπτυξης των μελών του.

Ειδικότερα η παρεχόμενη αρωγή περιλαμβάνει τα παρακάτω:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α’ : Το Ταμείο αναλαμβάνει τη νομική συμπαράσταση και πληρώνει τα έξοδα μετατροπής των επιβαλλομένων ποινών φυλάκισης στα μέλη του, που προξένησαν αυτοκινητιστικό ατύχημα, σύμφωνα με το διατακτικό της εκάστοτε απόφασης, τις δικαστικές δαπάνες και τη αμοιβή του δικηγόρου για υπεράσπισή τους στις εξής περιπτώσεις: α) για πλημμελήματα που προκλήθηκαν από αμέλεια κατά την οδήγηση αυτοκινήτου την ώρα της εργασίας τους, β) για πλημμελήματα που προκλήθηκαν από αμέλεια των μελών του γενικά, κατά την οδήγηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου και δικύκλου της κυριότητάς τους ή μη, μέσα στην Ελληνική Επικράτεια. Όπως και τα πταίσματα που προκλήθηκαν κατά την οδήγηση των οχημάτων των περιπτώσεων α’ και β’ με συνέπεια τον ελαφρύ τραυματισμό τρίτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β’: Το Ταμείο υποχρεούται να πληρώνει οποιοδήποτε ποσό επιδικάζεται μόνο με την ποινική δικαστική απόφαση στον πολιτικώς ενάγοντα για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη και εφόσον το ποσό αυτό δεν καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρία, στην οποία είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο ή από το ασφαλιστικό κεφάλαιο του ΟΑΣΘ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ’: Το Ταμείο υποχρεούται σε περίπτωση προφυλάκισης μέλους του για αυτοκινητιστικό δυστύχημα να καταβάλλει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό είναι αναγκαίο για την με εγγύηση αποφυλάκισή του. Το ποσό αυτό υποχρεούται το μέλος του Ταμείου να επιστρέψει στο Ταμείο μόλις αναλάβει την εγγύηση. Το Ταμείο καλύπτει επίσης την αμοιβή του δικηγόρου για την σύνταξη των δικαιολογητικών, για την σύνταξη απολογητικού υπομνήματος των μελών του που κατηγορούνται για τροχαία ατυχήματα και που έχουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α’.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ’: α) Σε περίπτωση συνεχόμενης ασθενείας μέλους του Ταμείου που διαρκεί πάνω από 1 μήνα (ο οποίος πρώτος μήνας αφαιρείται) και αφού γνωστοποιηθεί στο Ταμείο ανυπερθέτως με ποινή απώλειας του δικαιώματος μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, το Ταμείο καταβάλλει στον ασθενή 7,00 ευρώ ημερησίως για έξι (6) μήνες, και σε ειδικές περιπτώσεις έως ένα (1) χρόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο χρόνος αυτός πιστοποιείται με βεβαίωση του Εργοδότη.

Β) Εάν οι αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ παραπέμψουν το μέλος μετά το Α’ εξάμηνο στην δευτεροβάθμια Επιτροπή και χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη ή επίδομα αναπροσαρμογής, τότε παύει η επιδότηση εκ μέρους του Ταμείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε’: Σκοπός επίσης του Ταμείου είναι η διαφώτιση των μελών αυτού για την κατά το δυνατό πρόληψη και μείωση του αριθμού των ατυχημάτων. Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μετέχει σ’ όλες τις εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την πρόληψη των ατυχημάτων και μπορεί να διαθέτει κάθε χρόνο ποσό που το καθορίζει το Δ.Σ. σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ’: Το Ταμείο διατηρεί Τράπεζες αίματος στα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης: «ΑΧΕΠΑ», «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», συνάπτοντας με αυτά τις αντίστοιχες συμβάσεις. Το αίμα συγκεντρώνεται από εθελοντική αιμοδοσία των μελών του, των οικογενειών των και από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Το αίμα διατίθεται με εντολές του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Γεν.  Γραμματέα προς τα αντίστοιχα Νοσοκομεία. Στους αιμοδότες μέλη του Ταμείου, στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους και συγγενείς μέχρι πρώτου βαθμού διατίθενται τέσσερεις (4) φιάλες αίματος. Στις αντίστοιχες κατηγορίες μη αιμοδοτών χορηγούνται δύο (2) φιάλες αίματος εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες στις Τράπεζες Αίματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Δ.Σ. του Ταμείου κατά την κρίση του μπορεί να χορηγήσει και πλέον των τεσσάρων (4) φιαλών αίματος σε μέλη του. Επίσης, κατά την κρίση του μπορεί να χορηγήσει κατ’ εξαίρεση αίμα και σε μη μέλος του Ταμείου. Σε καμία περίπτωση το Ταμείο δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή αίματος στα μέλη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’: Όλες οι παροχές σε χρήμα του άρθρου αυτού ισχύουν μετά το εξάμηνο από την εγγραφή του μέλους, εκτός εάν για ορισμένες παροχές ορίζεται στο παρόν καταστατικό διαφορετικός χρόνος. Ιδιαίτερα για ατυχήματα είτε κατά την διάρκεια της εργασίας, είτε με το Ι.Χ., οι παροχές ισχύουν από την πρώτη ημέρα εγγραφής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η’: Οι παράγραφοι, Α, Β, Γ και Δ εφαρμόζονται μόνο εφόσον το ατύχημα δεν οφείλεται σε δόλο, μέθη, χρήση ναρκωτικών ουσιών ή παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και εφόσον ο οδηγός κατείχε την νόμιμη άδεια οδήγησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ’: Το Ταμείο μπορεί να δημιουργήσει ειδικό λογαριασμό αρωγής, σύμφωνα με κανονισμό που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, στον οποίο θα μετέχουν με εισφορές όσα μέλη του επιθυμούν και θα έχει σκοπό την παροχή κεφαλοποιημένων ποσών και τόκων μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΛΗ

Μέλη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας μπορούν να εγγραφούν όλοι οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Αστική Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ανεξαρτήτων ειδικότητας. Οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης συνεχίζουν να είναι μέλη και έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα υπόλοιπα μέλη του Ταμείου. Δικαίωμα εγγραφής έχουν και όσοι εργαζόμενοι θα προσλαμβάνονται μελλοντικά στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.

Δικαίωμα εγγραφής θα έχουν και οι εργαζόμενοι σε όποιο συγκοινωνιακό φορέα ιδρυθεί στην Θεσσαλονίκη (ΜΕΤΡΟ – ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ – ΤΡΑΜ).

Μέλος του Ταμείου συνταξιοδοτούμενο μπορεί με αίτησή του να δηλώσει ότι επιθυμεί να παραμείνει μέλος, πλην όμως στην περίπτωση αυτή στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς επίσης και των παροχών ασθενείας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων με απόφαση του Δ.Σ. Η συνδρομή των συνταξιούχων μελών ορίζεται στο ήμισυ της μηνιαίας συνδρομής, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.

ΑΡΘΡΟ 4: Εγγραφή – Διαγραφή – Αποχώρηση μελών

Η αίτηση για εγγραφή υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να αποδεχθεί αυτή, εάν και εφόσον ο αιτών έχει τα από το άρθρο 3 του παρόντος απαιτούμενα προσόντα. Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι, αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Κατά της τυχόν απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. επιτρέπεται προσφυγή στην πρώτη που θα συγκληθεί τακτική η έκτακτη Γενική Συνέλευση και η οποία αποφασίζει αμετάκλητα.

Μέλη του Ταμείου τα οποία αποδεδειγμένα θα προβούν σε ενέργειες αντικείμενες στο σκοπό και τα συμφέροντα αυτού, ή θα επιδείξουν διαγωγή ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μέλη του Ταμείου ή έχασαν τα στο άρθρο 3 αναφερόμενα προσόντα εγγραφής, διαγράφονται από την Γενική Συνέλευση με απόφαση του ½ των παρόντων μελών της, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, το πειθαρχικώς διωκόμενο μέλος πρέπει να καλείται οπωσδήποτε σε απολογία, με έγγραφη γνωστοποίηση, αναφέρουσα συγκεκριμένα παραπτώματα. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρεί από το Ταμείο με έγγραφη αίτησή του που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 5: Συνδρομές

Τα μέλη του Ταμείου καταβάλουν σ’ αυτό εφάπαξ πέντε (5) ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής και μηνιαία τακτική συνδρομή έξι (6) ευρώ η οποία παρακρατείται από τον Εργοδότη. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειωθούν στο μέλλον ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές συνθήκες του Ταμείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και  έγκριση από την Γ. Συνέλευση. Τα μέλη υποχρεούνται επίσης στην καταβολή μίας έκτακτης συνδρομής κάθε χρόνο που τυχόν επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση από την Γ. Συνέλευση για την εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου. Η έκτακτη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της μηνιαίας συνδρομής.

Κάθε μέλος που καθυστερεί δύο (2) τακτικές μηνιαίες συνδρομές ή μία (1) έκτακτη συνδρομή στερείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των προβλεπομένων από το άρθρο 2 παροχών, εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε αποχή από την εργασία λόγω ασθενείας ή λόγω ποινής αργίας πάνω από μήνα. Το μέλος επανακτά τα δικαιώματα του άρθρου 2 από την επομένη της καταβολής των οφειλών του και εφόσον καταθέσει έγγραφη δήλωση στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι κατά τον χρόνο της καθυστέρησης των 2 μηνιαίων συνδρομών ή μιας έκτακτης δεν έγινε πρόξενος ατυχήματος και δεν ασθένησε. Όσοι διαγράφονται ή αποχωρούν από το Ταμείο για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καμία αξίωση κατά του Ταμείου για επιστροφή των τακτικών ή έκτακτων συνδρομών του. Σε περίπτωση καθυστέρησης συνδρομών ενός έτους επιβάλλεται η διαγραφή του μέλους. Στην διάρκεια της ασθενείας δεν κρατούνται συνδρομές από τα μέλη, ούτε συμφηφίζονται οι συνδρομές με το επίδομα ασθενείας. Σε περίπτωση διαγραφής ή αποχώρησης από το Ταμείο δεν επιστρέφονται οι συνδρομές που παρακρατήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 6: Υποχρεώσεις – Δικαιώματα μελών

Τα μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

1.Να ενισχύουν με κάθε τρόπο τις Τράπεζες Αίματος του Ταμείου.

2.Να καταβάλλουν τις τακτικές μηνιαίες συνδρομές τους. Επίσης, να καταβάλλουν την τυχόν επιβαλλόμενη έκτακτη συνδρομή.

3.Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Να αναφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος και να εξασφαλίζουν τα αποδεικτικά μέσα για την υπεράσπισή τους, να λαμβάνουν ακριβή στοιχεία των μαρτύρων, να συλλέγουν γενικά κάθε χρήσιμη πληροφορία στον τόπο του ατυχήματος και να καταθέτουν για όλα αυτά έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ. το αργότερο μέσα σε 48 ώρες. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών συνεπάγεται στέρηση των σχετικών δικαιωμάτων των μελών.

5.Να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, στα δρώμενα των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και να εκτελούν τις αποφάσεις των παραπάνω Οργάνων.

6.Να ενεργούν κατά τρόπο εξυπηρετούντα τους σκοπούς του Ταμείου, να επιδεικνύουν σωματειακή αλληλεγγύη και να παραλείπουν, γενικώς, ότι θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντα του Ταμείου.

Τα μέλη του Ταμείου δικαιούνται:

1.Να ζητούν από το Ταμείο την παροχή σ’ αυτά των ευεργετημάτων και ενισχύσεων του άρθρου 2 του παρόντος, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείου και συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του Καταστατικού.

2.Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις με γνώμη και ψήφο.

3.Να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 7: Πόροι του  Ταμείου

Πόροι του Ταμείου είναι:

Α. Το δικαίωμα εγγραφής και οι λοιπές τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών

Β. Οι κάθε μορφής επώνυμες παροχές ή δωρεές από τρίτους προς το Ταμείο.

Γ. Τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις και εκδηλώσεις του Ταμείου (οργανωμένες λαχειοφόρες αγορές, χοροεσπερίδες, εκδρομές, εορτές, διαλέξεις), τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του, και

Δ. Κάθε άλλο έσοδο το οποίο νομίμως έρχεται στο Ταμείο.

ΑΡΘΡΟ 8: Όργανα του Ταμείου

Όργανα του Ταμείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 9: Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ταμείο διοικείται από  13μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τρία (3) έτη που αρχίζουν από την ημέρα της εκλογής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε συνέρχεται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα αναδεικνύοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα και Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του καθορίζοντας τα καθήκοντα των θέσεων που δεν ρυθμίζονται ειδικά στα επόμενα άρθρα. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν συμβάσεις με το Ταμείο, μπορούν όμως να παίρνουν έξοδα ημεραργιών, παράστασης ή κίνησης, το ποσό των οποίων καθορίζει το Δ.Σ. με βάση τον προϋπολογισμό που εγκρίνει η Γ.Σ.  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τα μέλη του Δ.Σ. μειωθούν και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη προς αναπλήρωση, αυτό συνεχίζει να υφίσταται και λειτουργεί νόμιμα όταν τα εκλεγμένα μέλη επαρκούν για την συμπλήρωση απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 10: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου, διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία του και μεριμνά για την ακριβή εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

Α) Να αποφασίζει για την εγγραφή ή την διαγραφή των μελών, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος και να συντάσσει εάν χρειασθεί Κανονισμό Λειτουργίας εγκρινόμενο από τη Γενική Συνέλευση.

Β) Να τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία και πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. και  Γ.Σ.

Γ) Να αποφασίζει για τις υποβαλλόμενες σ’ αυτό από τα μέλη του αιτήσεις για παροχή βοήθειας ή ενίσχυσης κατά το άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

Δ) Να προσλαμβάνει υπαλλήλους γραφείου, εφόσον διαπιστώσει ανάγκη γι’ αυτό, να καθορίζει τους μισθούς και να απολύει αυτούς.

Ε) Να αποφασίζει την πραγματοποίηση κάθε δαπάνης αναγκαίας για την λειτουργία του Ταμείου και την εκπλήρωση των σκοπών του.

ΣΤ) Να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μελών σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και όταν το κρίνει σκόπιμο.

Ζ) Να συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση των πεπραγμένων και ισολογισμό του έτους που έληξε τον οποίο και υποβάλλει για έλεγχο στην Ελεγκτική Επιτροπή και στην συνέχει στην τακτική Γενική Συνέλευση, ως και προϋπολογισμό για το αρχόμενο έτος.

Η) Να προβαίνει γενικά σε κάθε νόμιμη ενέργεια ή πράξη για το συμφέρον του Ταμείου, έστω και μη αναφερόμενη ρητώς.

ΑΡΘΡΟ 11: Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Συνεδριάζει έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου ή ύστερα από αίτηση έξι (6) τουλάχιστον μελών του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται επτά (7) τουλάχιστον από τα μέλη του και αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε ισοψηφία σε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12: Καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται του Ταμείου, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκπροσωπεί το Ταμείο στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή  γενικά, υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όλα τα θέματα που αφορούν το Ταμείο και λογοδοτεί στην Γενική Συνέλευση. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσία ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας από τους συμβούλους οριζόμενος από το Δ.Σ. σε κάθε συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 13: Καθήκοντα μελών Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ., ενεργεί τις εγγραφές των πληρωμών, τηρεί το Μητρώο, αποσφραγίζει τα εισερχόμενα έγγραφα, τηρεί πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, επιμελείται την αλληλογραφία, φυλάττει δε όλα τα έγγραφα στο αρχείο με τη σφραγίδα του Ταμείου. Το Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Ο Οργανωτικός Γραμματέα έχει μαζί με τον Πρόεδρο τη φροντίδα της διοργάνωση των εορτών, εκδρομών και λοιπών εκδηλώσεων του Ταμείου. Ο Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων παρακολουθεί τον ημερήσιο τύπο και υποχρεούται σε συνεργασία με τον Πρόεδρο να απαντά σε κάθε κακόβουλο δημοσίευμα για το Ταμείο, τους εργαζομένους και την κοινωνία, φροντίζει να αποστέλλονται τα δελτία τύπου που συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο, φροντίζει για την καλή φήμη και διάδοση των σκοπών του Ταμείου, τη διατήρηση καλών σχέσεων με τις αρχές και τους πολίτες και έχει την ευθύνη για την ενδεχόμενη έκδοση εντύπων ή εφημερίδας του Ταμείου. Ο Υπεύθυνος Τύπου αναπληρώνεται από τον Οργανωτικό Γραμματέα και αντιστρόφως.

ΑΡΘΡΟ 14: Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις των πόρων του Ταμείου και πληρώνει τις δαπάνες με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, τηρεί τα σχετικά βιβλία της διαχείρισής του και δίνει λόγο για κάθε διαχειριστικό θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε μήνα υποβάλλει συνοπτική έκθεση στο Δ.Σ. για τα γενόμενα έσοδα και έξοδα και την οικονομική κατάσταση του Ταμείου, κάθε έτος δε συντάσσει τον ισολογισμό του λήξαντος έτους και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους. Ο Ταμίας μπορεί να κρατά στα χέρια του ένα ποσό χρημάτων, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. για την αντιμετώπιση των συνηθισμένων αναγκών του Ταμείου, τα υπόλοιπα δε χρήματα καταθέτει στο όνομα του Ταμείου σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα. Η ανάληψη των χρημάτων από την Τράπεζα ολικά ή μερικά θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15: Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη εκλέγεται με ιδιαίτερο κατάλογο στο ψηφοδέλτιο, ταυτόχρονα με το Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία της είναι τριετής, όπως και του Δ.Σ., λήγει πάντως μαζί με τη θητεία του Δ.Σ. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής πρόσωπα συνδεόμενα με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού προς μέλος του Δ.Σ. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή τον Προϊστάμενο αυτής. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ζητήσει αυτό ο Προϊστάμενος ή τρεις (3) εκ των μελών. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των ταμειακών βιβλίων και της χρηματικής διαχείρισης του Ταμείου, για τον οποίο υποβάλλεται έκθεση στο Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την διενέργειά του. Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει έκτακτα Γενική Συνέλευση όταν από τον έλεγχο διαπιστώσει διαχειριστική ανωμαλία που δεν δικαιολογείται.

ΑΡΘΡΟ 16: Ετήσια έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

Κάθε χρόνο η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου της επί του ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης των πόρων και της περιουσίας του Ταμείου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πόρισμα αυτό κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο (5) ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17: Συνεδριάσεις Ελεγκτικής Επιτροπής

Ο Προϊστάμενος της Ελεγκτικής Επιτροπής προεδρεύει των συνεδριάσεών της και ορίζει τον πρακτικογράφο που τηρεί τα πρακτικά. Τον Προϊστάμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αναπληρωτής αυτού. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε ισοψηφία δε, επικρατεί η ψήφος του Προϊσταμένου.

Τα αξιώματα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι τιμητικά και οι υπηρεσίες των μελών της παρέχονται δωρεάν.

ΑΡΘΡΟ 18: Γενική Συνέλευση και αρμοδιότητές της

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα μη αναγόμενο ρητά στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Κάθε ενέργεια του Δ.Σ. συνεπαγομένη μακροχρόνια δέσμευση του Ταμείου, όπως η αγορά ακινήτου για την στέγαση γραφείων του Ταμείου  ή Εντευκτηρίου των μελών αυτού, η αγορά και λειτουργία κατασκηνώσεων για τα μέλη αυτού κλπ., αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση έχει απόλυτο δικαίωμα ελέγχου κάθε πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, δυνάμενη να άρει και την εμπιστοσύνη της προς αυτά και να αντικαταστήσει               αυτά ολικά ή  μερικά για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση των καθηκόντων των ή για ανικανότητα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 19: Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Σ’ αυτή διενεργείται η λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., συζητείται και εγκρίνεται με ή χωρίς τροποποιήσεις ο Ισολογισμός του λήξαντος έτους του Δ.Σ., αφού υποστεί την επεξεργασία και έλεγχο της Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το γραπτό πόρισμα αυτής (το οποίο επίσης εγκρίνεται), ως επίσης και ο καταρτισμένος από το Δ.Σ. προϋπολογισμός του νέου έτους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ασχοληθεί και να συζητήσει και για κάθε άλλο θέμα, εφόσον υποβληθεί προς αυτή έγγραφη αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή του ενός εικοστού (1/20) των μελών, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής της και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. για εισήγηση στη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20: Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται:

Α) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής (σύμφωνα με το άρθρο 15).

Β) Ύστερα από αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και για συγκεκριμένα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη κατάθεση της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση την Γ.Σ. συγκαλεί ο πρώτος στη κατάσταση των υπογραφών για τα θέματα της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 21: Σύγκληση και απαρτία Γενικής Συνέλευσης

Για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το Δ.Σ. πρέπει να απευθύνει προσκλήσεις προς τα μέλη του Ταμείου και να δημοσιεύσει γενική πρόσκληση των μελών στους τόπους εργασίας 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται το 1/3 των μελών του ταμείου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. ματαιώνεται και συγκαλείται νέα Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες στον ίδιο χώρο και με τα ίδια ακριβές θέματα, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία αν παρευρίσκονται το 1/4 των μελών. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. ματαιώνεται και συγκαλείται τρίτη Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες της οποίας η απαρτία πρέπει να είναι το 1/5 του συνόλου των μελών. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία και στην τρίτη Συνέλευση, δεν μπορεί να συγκληθεί  για τα ίδια θέματα πριν από ένα μήνα νέα Συνέλευση, που τότε θεωρείται πρώτη. Οι Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται σε δύο τμήματα πρωί – απόγευμα, και για την διαπίστωση της απαρτίας συναριθμούνται τα μέλη που παρίστανται σ’ αυτές.

ΑΡΘΡΟ 22: Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσίες

Στις Γενικές Συνελεύσεις ορίζεται αντιπροσωπευτικό προεδρείο που θα διευθύνει τις εργασίες τους από τρία μέλη (που δεν θα είναι μέλη του Δ.Σ.) και ήταν υποψήφιοι στις τελευταίες εκλογές.

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ., τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο από τον Γραμματέα του Δ.Σ., ο οποίος τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ταμείου.

Προκειμένου η Γ.Σ. να προβεί σε εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, αναδεικνύει πρώτα με παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου Πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή, που επιμελείται της ψηφοφορίας γενικά, της συλλογής και διαλογής του ψηφοδελτίου και ανακήρυξης των αποτελεσμάτων αυτής, με την Προεδρία του δικαστικού αντιπροσώπου.

Μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής σε κοινή συνεδρίαση με το απερχόμενο Δ.Σ. του Ταμείου, ορίζουν εντός 10 ημερών ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Την επομένη η εφορευτική καλεί όσους θέλουν να θέσουν υποψηφιότητες για τα Όργανα του Ταμείου.

Οι αρχαιρεσίες διαρκούν δυο (2) ημέρες από την ανατολή μέχρι την δύση του ήλιου.

Οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.

Οι εκλογές των οργάνων του Ταμείου γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο οι υποψήφιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και χωριστά για κάθε όργανο.

Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέτει μέχρι 7 σταυρούς για την εκλογή Δ.Σ. και μέχρι 3 σταυρούς για την εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής. Η θέση περισσοτέρων σταυρών προτίμησης έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται κανένας σταυρός υπέρ των υποψηφίων.

ΑΡΘΡΟ 23: Δικαίωμα ψήφου και τρόποι ψηφοφορίας

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη, κατά το κλείσιμο του μητρώου 15 ημέρες πριν από τις εκλογές.

Οι εκλογές διεξάγονται με θεωρημένη κατάσταση των μελών από το Δ.Σ. με βάση την κατάσταση συνδρομών του προηγούμενου μήνα, με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας και του Εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από τον Δικαστικό αντιπρόσωπο η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος του μέλους.

Κάθε απόφαση της Γ.Σ. λαμβάνεται με ανάταση του χεριού η με ονομαστική κλήση ή με άλλον τρόπο, ποτέ όμως με βοή. Κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά γενικά ζητήματα γίνεται μυστικά.

ΑΡΘΡΟ 24: Περιουσιακά στοιχεία ταμείου

Περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου είναι ένα γραφείο επί της οδού Αριστοτέλους 22 Θεσσαλονίκη 1ος όροφος εμβαδού 29,20 τ.μ. και ένα γραφείο επί της οδού Τσιμισκή 16 Θεσσαλονίκη 4ος όροφος εμβαδού 33 τ.μ. Το γραφείο επί της οδού Αριστοτέλους 22 παραχωρείται στο Σωματείο Συνταξιούχων η «ΟΜΟΝΟΙΑ» για τις ανάγκες του Δ.Σ. και των Συνταξιούχων μελών χωρίς καταβολή ενοικίου. Για κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του Ταμείου δεν είναι απαραίτητη η τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 25: Τροποποίηση Καταστατικού και Διάλυση Ταμείου

Η τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, καθώς και η διάλυση του Ταμείου, αποφασίζονται από ειδικά γι’ αυτό συγκαλουμένη Γ.Σ., στην οποία χρειάζεται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των εγγεγραμμένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου η περιουσία αυτού θα περιέλθει στο «Συνεταιρισμό Εργαζομένων ΟΑΣΘ Σ.Ε.Α.Σ.Θ.».

ΑΡΘΡΟ 26: Νομική κάλυψη

Το ταμείο αναθέτει τη νομική κάλυψη των μελών του για τα αδικήματα που καλύπτονται από το παρόν καταστατικό σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες ή εταιρίες γενικής νομικής προστασίας ή σε συνδυασμό αυτών, κατά την κρίση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 27: Σφραγίδα

Το Ταμείο χρησιμοποιεί σφραγίδα κυκλική, που φέρει περιμετρικά των επωνυμία του, ήτοι ‘ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΘ», στο μέσον δε παράσταση χειραψίας και το έτος έγκρισης καταστατικού 2012.

ΑΡΘΡΟ 28: Εορτή

Το Ταμείο κάθε χρόνο πραγματοποιεί ετήσια εορτή εντός του πρώτου τριμήνου. Κατά την εορτή αυτή, εκτός των άλλων, με κλήρωση βραβεύει και χορηγεί δώρα στα μέλη, τα οποία κατά το προηγούμενο της κλήρωσης έτος, δεν έχουν καταδικαστεί για αυτοκινητιστικό ατύχημα ή δεν υπέπεσαν σε τέτοιο η δεν ασθένησαν και δεν έλαβαν επίδομα ασθενείας και όσους επέδειξαν κατά το προηγούμενο έτος αξιέπαινη συμπεριφορά σε οποιονδήποτε τομέα. Στην κλήρωση μετέχουν όσα από τα μέλη έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12μηνο από την εγγραφή τους. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξομειώσει τον αριθμό των βραβευμένων μελών, εάν ανάλογα με τις συνθήκες κρίνει αυτό σκόπιμο. Ταυτόχρονα βραβεύονται όλοι οι αιμοδότες του Ταμείου, και οι αποχωρήσαντες συνάδελφοι – μέλη του λόγω συνταξιοδοτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 29: Τελικό

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από άρθρα 29, ανασυντάχθηκε και αναμορφώθηκε πλήρως και εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μελών του της 29 Μαρτίου 2012.